Hatályos:

A Hajoka.hu címen üzemelő internetes portál, továbbiakban portál üzemeltetője Hajósi Miklós Attila Egyéni Vállalkozó (KISADÓZÓ), (Cím: 3735, Alsótelekes, Béke utca 18, Adószám: 68798895-1-25, Telefon: +36305633153, Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), továbbiakban Szolgáltató az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

Fogalmak:

Szolgáltató, Adatkezelő

Hajósi Miklós aki a portált üzemelteti,  és a szolgáltatást nyújtja.

Portál

A szolgáltató által üzemeltetett honlap: hajoka.hu

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portált megtekinti és a Portál funkcióit használja.

Szolgáltatás

A portálon a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, melyek körét Szolgáltató bármikor módosíthatja, megszüntetheti.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatvédelmi szabályzat elfogadása:

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulásán alapul. A felhasználók akik a portált megtekintik, a megtekintés során magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen adatvédelmi szabályzatot.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira kivéve azon eseteket, amikor a cégadatok között természetes személyek adatai találhatóak.

Az adatkezelés helye: hajoka.hu

A portál tárhely szolgáltatója: Elin.hu Kft.

A kezelt adatok köre:

-szolgáltatás igénybevétele esetén:  név, felhasználónév, jelszó, e-mail cím

-jogi személyiség esetén: cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám, számlázási cím, fotó(k), honlap cím, email cím

- az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése,

- az előfizetés száma, érvényessége,

- a belépések dátuma, időpontja,

- a belépés honlapja.

Automatikusan gyűjtött adatok:

A Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve veszi igénybe a Portál szolgáltatásait, úgy Szolgáltató Felhasználó tartózkodási helyét (földrajzi hely) is kezeli, amennyiben Android applikáció esetén ennek tényét Felhasználó elfogadja, illetve iOS applikáció esetén ezt Felhasználó engedélyezi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy - az automatikusan gyűjtött adatok kivételével - a hivatkozott személyes adatok megadása önkéntesen történik, azonban Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy egy adott szolgáltatás igénybevételéhez mely személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelés célja:

a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

- Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

- Felhasználó azonosítása

- Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása,

- az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, piackutatás

- Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

- Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

- promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő az érintett önkéntes,határozott és tájékozott hozzájárulása alapján jogosult az adatokat kezelni. Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval között bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye:

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Az adatok kezelése:

A felhasználó által megadott adatok határozatlan ideig vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre illetve tárolásra. Törlésre kerülnek az adatok, ha azt a felhasználó kéri, ha az adatok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja már nincs érvényben, vagy ha azt a hatóság kéri.

Amennyiben Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok kezelését köteles megszüntetni, és az adatok törléséről gondoskodni.

Az elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom Felhasználónak történő eljuttatása céljából történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásán kívül más jogalapon nem jogosult az adatokat kezelni.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

Felhasználó jogai adatai az adatkezeléssel kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben (fenti kapcsolattartó emailcímre) kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A felhasználónak joga van kérni adatai helyesbítését, módosítását, adatai törlését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat  valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adatbiztonság:

A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják.

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Cookiek, sütik kezelése:

A szolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el annak érdekében, hogy testre szabhassa aktuális és a későbbi látogatás során történő szolgáltatását.

A süti kezeléséről bővebben a Sütikezelési tájékoztatóban olvashat.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani  jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat.

Impresszum

A www.hajoka.hu INTERNET-es SAJTÓTERMÉK - Regisztráció: 2020.04.30.  - Felelős szerkesztő: Hajósi Miklós Attila E.V. "Kisadózó"
Elérhetőségek: Postai levélcím: 3735, Alsótelekes, Béke utca 18. - E-mail: hajoka@hajoka.hu - Telefon: +36/30/563-3153
A hírek, cikkek, interjúk, sajtóanyagok, fotók, és videók termékmegjelölést tartalmaznak.
A képek szerzői jog alatt állnak!